EduDeal

Digitale gids met meer dan 3000 adressen van bedrijven, nieuws van de overheid en bedrijven, voor uw schoolorganisatie!

Vakantiedata

Overheid stelt data schoolvakanties vast

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor elk jaar de data voor 3 schoolvakanties vast. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bepalen hun vakantiedata zelf.

Verplichte schoolvakanties

Er zijn 3 verplichte schoolvakanties. De overheid stelt de data voor deze vakanties landelijk vast. Het gaat om:

 • 2 weken kerstvakantie;
 • 6 weken zomervakantie;
 • 1 week meivakantie.

Het ministerie stelt de data voor de schoolvakanties vast in de Regeling vaststelling schoolvakanties 2022-2025. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Alleen in bijzondere situaties kunnen scholen hiervan afwijken. Hiervoor moeten scholen toestemming vragen aan OCW.

Adviesdata schoolvakanties

De overheid geeft adviesdata voor de volgende schoolvakanties:

 • herfstvakantie;
 • voorjaarsvakantie.

Scholen mogen van deze adviesdata afwijken zonder toestemming te vragen bij OCW. De medezeggenschapsraad (mr) moet het hier wel mee eens zijn.

Extra vrije dagen

Naast de schoolvakanties kunnen scholen ook nog extra vrije dagen inplannen. Zo kunnen scholen de meivakantie bijvoorbeeld uitbreiden tot 2 weken. Ook zijn de scholen soms dicht op de vrijdag na Hemelvaartsdag. In de schoolgids kunt u zien op welke dagen de leerlingen vrij zijn.

Schoolvakanties: rekening houden met verschillende partijen

De overheid probeert bij het bepalen van de schoolvakanties rekening te houden met verschillende partijen. Zoals scholen, ouders en de toeristische sector. OCW stemt daarom de data van de schoolvakanties altijd af met de toeristische sector, ouderorganisaties en de sectorraden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Evenwichtige verdeling schoolvakanties

Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen. Dit betekent dat er meestal na 7 à 8 weken school een vakantie is. Eindigt bijvoorbeeld de zomervakantie in uw regio laat (eind augustus of begin september)? Dan zal in die regio de herfstvakantie meestal ook later beginnen.

Wisselen zomervakantie per regio

De zomervakantie per regio wisselt elk jaar. Zo kunnen leerlingen uit 1 regio het ene jaar vroeg in het seizoen op vakantie. 

Regio’s zijn 2 jaar achterelkaar als eerste of als laatste aan de beurt voor de zomervakantie. Anders is de overgang te groot. Het schooljaar zou dan te lang, of juist te kort zijn. Door dit systeem zijn schooljaren gemiddeld even lang.

De zomervakanties in de verschillende regio’s overlappen elkaar 4 weken. Zo kunnen ouders met schoolkinderen uit verschillende regio’s met elkaar op vakantie.

Vakantiedata, eindtoets basisonderwijs en eindexamens

Bij de planning van de vakanties houdt het ministerie rekening met de eindtoets basisonderwijs en de eindexamens. Scholen nemen de eindtoets af in de periode 15 april tot en met 15 mei. Voor de eindexamens voortgezet onderwijs hebben scholen 10 weken nodig. De eindexamens beginnen meestal in week 19.

Geen verplichte schoolvakanties voor mbo en hoger onderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn er geen verplichte data voor de schoolvakanties. Ook zijn er geen adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen hun vakantiedata zelf bepalen.

 

Documenten

Regio’s schoolvakanties

Nederland is verdeeld in 3 vakantieregio’s. Dit zijn de regio’s Noord, Midden en Zuid.               

 

Overzicht schoolvakanties 2023-2024

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Uw school mag hier van afwijken. In de schoolgids leest u wanneer de vakanties van uw school zijn.

Vakanties schooljaar 2023-2024

 

  Regio Noord Regio Midden Regio Zuid

Herfstvakantie

21 oktober t/m 29 oktober 2023 14 oktober t/m 22 oktober 2023 14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december 2023 t/m 7 januari 2024 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 25 februari 2024 17 februari t/m 25 februari 2024 10 februari t/m 18 februari 2024

Meivakantie

27 april t/m 5 mei 2024 27 april t/m 5 mei 2024 27 april t/m 5 mei 2024

Zomervakantie

20 juli t/m 1 september 2024 13 juli t/m 25 augustus 2024 6 juli t/m 18 augustus 2024

Adviesweek meivakantie

Hemelvaart valt in 2024 op 9 mei. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 4 mei t/m 12 mei 2024. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Voorlopig overzicht schoolvakanties 2024-2025

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Uw school mag hier van afwijken. In de schoolgids leest u wanneer de vakanties van uw school zijn.

Vakanties schooljaar 2024-2025

 

  Regio Noord Regio Midden Regio Zuid

Herfstvakantie

26 oktober t/m 3 november 2024 26 oktober t/m 3 november 2024 19 oktober t/m 27 oktober 2024

Kerstvakantie

21 december 2024 t/m 5 januari 2025 21 december 2024 t/m 5 januari 2025 21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 23 februari 2025 22 februari t/m 2 maart 2025 22 februari t/m 2 maart 2025

Meivakantie

26 april t/m 4 mei 2025 26 april t/m 4 mei 2025 26 april t/m 4 mei 2025

Zomervakantie

12 juli t/m 24 augustus 2025 19 juli t/m 31 augustus 2025 5 juli t/m 17 augustus 2025

Adviesweek meivakantie

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 19 april t/m 27 april 2025. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Voorlopig overzicht schoolvakanties 2025-2026

Let op! Dit zijn voorlopige data voor de schoolvakanties in 2025-2026. In 2021 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de definitieve data vast.

Vakanties schooljaar 2025-2026
  Regio Noord Regio Midden Regio Zuid

Herfstvakantie

18 oktober t/m 26 oktober 2025 18 oktober t/m 26 oktober 2025 11 oktober t/m 19 oktober 2025

Kerstvakantie

20 december 2025 t/m 4 januari 2026 20 december 2025 t/m 4 januari 2026 20 december 2025 t/m 4 januari 2026

Voorjaarsvakantie

21 februari t/m 1 maart 2026 14 februari t/m 22 februari 2026 14 februari t/m 22 februari 2026

Meivakantie

25 april t/m 3 mei 2026 25 april t/m 3 mei 2026 25 april t/m 3 mei 2026

Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus 2026 18 juli t/m 30 augustus 2026 11 juli t/m 23 augustus 2026

Adviesweek meivakantie

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 18 april t/m 26 april 2026. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Regio’s schoolvakanties

Nederland heeft 3 vakantieregio’s. Dit zijn de regio’s Noord, Midden en Zuid.

Voorlopig overzicht schoolvakanties 2026-2027

Vakanties schooljaar 2026-2027 

  Regio Noord Regio Midden Regio Zuid

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2026 17 oktober t/m 25 oktober 2026 17 oktober t/m 25 oktober 2026

Kerstvakantie

19 december 2026 t/m 3 januari 2027 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 19 december 2026 t/m 3 januari 2027

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 2027 20 februari t/m 28 februari 2027 13 februari t/m 21 februari 2027

Meivakantie

24 april t/m 2 mei 2027 24 april t/m 2 mei 2027 24 april t/m 2 mei 2027

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 2027 17 juli t/m 29 augustus 2027 24 juli t/m 5 september 2027

Adviesweek meivakantie

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 1 mei t/m 9 mei 2027. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Ook handig om te weten:

 • Regioindeling voor de schoolvakantie
 • Overzicht schoolvakanties per schooljaar

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet uw verzoek ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het gaat om een gezinsvakantie.
 • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner.
 • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Een verzoek tot vrijstelling heet officieel 'beroep op vrijstelling'.

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Liefst minimaal 8 weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie.

Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen

Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen het advies van de schoolleiding meewegen in zijn besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie nodig. Daaruit moet blijken dat het verlof nodig is.

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Geoorloofd schoolverzuim en spijbelen

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Vrijstelling van schoolbezoek

Andere voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn:

 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een begrafenis.

Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de schooldirecteur. Deze beoordeelt of er een gegronde reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, of als dit niet met de school is overlegd, zijn de ouders van de leerling strafbaar.
Als een leerling van de basisschool te vaak verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen.

Ongeoorloofd schoolverzuim melden

Wanneer leerlingen in het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs ongeoorloofd verzuimen (spijbelen), dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor het primair onderwijs geldt het verzuimloket niet.De schoolleiding maakt een melding, zodra een leerling in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken heeft verzuimd.

Sancties bij spijbelen

Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De rechter kan vervolgens een taakstraf opleggen, of een geldboete tot €3.700.
De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.

Controle door Rijksoverheid

Onderwijsinstellingen stellen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks op de hoogte van het ongeoorloofd schoolverzuim. Daarnaast geven gemeenten elk jaar aan het ministerie door hoe groot het schoolverzuim was in hun gemeente en hoe ze hiermee zijn omgegaan.

Regio's schoolvakantie

Om de schoolvakanties te spreiden heeft Nederland 3 regio’s. Dit zijn de regio’s Noord, Midden en Zuid. De vakantiespreiding vermindert de vakantiedrukte in de schoolvakanties.

Hieronder vindt u een overzicht van de regio’s. Per regio ziet u welke provincies en gemeenten tot de regio behoren.

Regio Noord

Indeling schoolvakanties regio Noord
Provincie Gemeenten
Drenthe  Alle gemeenten
Flevoland Alle gemeenten behalve Zeewolde
Friesland Alle gemeenten
Gelderland Hattem
Groningen Alle gemeenten
Noord-Holland Alle gemeenten
Overijssel Alle gemeenten
Utrecht Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude

Regio Midden

Indeling schoolvakanties regio Midden
Provincie Gemeenten
Flevoland Zeewolde
Gelderland Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem,  Montferland (behalve de voormalige gemeente  Didam), Neder-Betuwe  (behalve de voormalige gemeente  Dodewaard), Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen
Noord-Brabant Werkendam (behalve de kernen Hank en Dussen) en Woudrichem
Utrecht Alle gemeenten behalve Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude
Zuid-Holland Alle gemeenten

Regio Zuid

Indeling schoolvakanties regio Zuid
Provincie Gemeenten
Gelderland Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Neder-Betuwe (alleen de voormalige gemeente Dodewaard), Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Montferland (alleen de voormalige gemeente Didam), Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen,Zaltbommel en Zevenaar.
Limburg Alle gemeenten
Noord-Brabant Alle gemeenten behalve Woudrichem en de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk en Werkendam in de gemeente Werkendam
Zeeland Alle gemeenten

 

Overzicht aantal uren onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Normuur niet hetzelfde als lesuur

Scholen moeten zich aan de vastgestelde normuren houden. Een normuur (60 minuten) is niet hetzelfde als een lesuur. Scholen bepalen zelf hoe lang een lesuur duurt. Een lesuur kan dus 50 minuten duren, maar ook bijvoorbeeld 45, 60 of 75 minuten.

Normuren basisonderwijs

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: 

 • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
 • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.

Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Normuren speciaal basisonderwijs

Een kind op een speciale basisschool krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het gewone basisonderwijs. Uitzondering is het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen jonger dan 4 jaar. Zij krijgen minimaal 880 uren onderwijs per schooljaar.

Normuren voortgezet onderwijs

Sinds het schooljaar 2015-2016 geldt voor het voortgezet onderwijs de onderwijstijd per opleiding. De school stelt zelf het lesrooster vast. De school houdt hierbij rekening met de onderwijstijd per opleiding.

Vanaf augustus 2015 gelden de volgende normuren voor het voortgezet onderwijs:

 • havo (5 jaar): 4.700 uur
 • vwo (6 jaar): 5.700 uur
 • vmbo (4 jaar): 3.700 uur

Vóór augustus 2015 gold het aantal uren onderwijs per jaar en per leerling. 

Dagennorm voortgezet onderwijs

De middelbare school moet per jaar ten minste 189 dagen onderwijs geven. Dit geldt alleen voor het voortgezet onderwijs en niet voor het praktijkonderwijs. De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is.

Vrije dagen voortgezet onderwijs

De school kent een aantal schoolvrije dagen waaronder de zaterdagen en zondagen. Daarnaast zijn er per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen.

Normuren voortgezet speciaal onderwijs

Het aantal uren onderwijs voor het voortgezet speciaal onderwijs is als volgt:

 • uitstroomprofiel vervolgonderwijs: hetzelfde aantal uren als voor het gewone voortgezet onderwijs per opleiding;
 • arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel: 1.000 uren onderwijs per leerjaar;
 • uitstroomprofiel dagbesteding: 1.000 uren onderwijs per leerjaar.

Normuren praktijkonderwijs

Een leerling in het praktijkonderwijs moet 1.000 onderwijsuren per jaar krijgen. 

Normuren MBO

Een mbo-student heeft 1.600 uur per jaar beschikbaar voor zijn studie. De 2 leerwegen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben verschillende onderwijstijden.

Urennormen BBL

Het aantal uren onderwijs voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is minimaal 850 uren per studiejaar. Hiervan zijn er minimaal 200 voor les op school (begeleide onderwijsuren) en ten minste 610 uren voor les in de praktijk (beroepspraktijkvorming, bpv). De resterende 40 uur kan ofwel door begeleide onderwijsuren ofwel door beroepspraktijkvorming worden ingevuld.

Urennormen BOL

Het aantal uren onderwijs voor de beroepsopleidende leerweg (bol) geldt per opleiding. In het schema gaat het bij de urennormen om het minimale aantal begeleide onderwijsuren en beroepspraktijkvorming. In het eerste jaar moet het onderwijsprogramma minimaal 700 uur begeleide onderwijstijd kennen, behalve bij de entreeopleiding. Dit is dat leerlingen het eerste jaar voldoende les op school krijgen.  

BOL opleidingen Aantal uren per opleiding Minimaal aantal uren onderwijs op school (begeleide onderwijsuren) Minimum aantal uren onderwijs in de praktijk (beroepspraktijkvorming)
Entreeopleiding

1.000

600

geen minimum

1-jarige opleiding

1.000

700

250
2-jarige opleiding

2.000

1.250

450
3-jarige opleiding

3.000

1.800

900
4-jarige opleiding

4.000

2.350

1.350

De opleidingen vullen zelf de inrichting van de onderwijsprogramma’s in. Zij moeten zich hierbij houden aan de onderwijstijd.

Geen urennorm hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs bestaan er geen wettelijke richtlijnen voor de onderwijstijd. Universiteiten en hogescholen bepalen zelf het aantal contacturen.

Uitval lesuren

Soms vallen lessen uit op scholen, omdat de school bijvoorbeeld een tekort heeft aan docenten. De school kan de lesuitval later in het schooljaar inhalen.

Hoe regelen basisscholen de schooltijden en lesuren?

De basisschool bepaalt zelf de indeling van de schooldag. Scholen mogen de tijden waarop een leerling op school moet zijn (schooltijden) zelf bepalen. De school moet zich wel houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen in 8 schooljaren.

Verplichte onderwijstijd basisschool

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

Lesrooster en pauzetijden basisschool

De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag. In de schoolgids staat hoe de school dit regelt.

5-daagse schoolweek op de basisschool

De groepen 3 tot en met 8 hebben een 5-daagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn omdat de school gesloten is door een algemene feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken in de schoolgids vermelden en goed verdelen over het schooljaar.

De 5-daagse schoolweek is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool niet verplicht.

Vrije woensdagmiddag op de basisschool

De meeste leerlingen van de basisschool hebben woensdagmiddag vrij. Scholen hoeven deze middag niet vrij te geven. Een school kan bijvoorbeeld de vrijdagmiddag als vaste vrije middag aanhouden.

De school kan ook een rooster hebben met elke dag evenveel uren onderwijs. Dit is het zogenoemde 5-gelijkedagenmodel of continurooster. Voorwaarde is altijd dat alle leerlingen over 8 schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen (verplichte onderwijstijd).

Vakantiedagen basisschool

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakanties vast. Sinds het schooljaar 2013-2014 stelt het ministerie de data voor de kerstvakantie, en 1 week meivakantie ook landelijk vast. Basisscholen moeten zich aan deze data houden. 

Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie geeft het ministerie adviesdata. Scholen kunnen de data van deze vakanties zelf vaststellen. Basisscholen bepalen ook zelf of zij de verplichte week meivakantie willen verlengen. Bijvoorbeeld tot 2 weken.

ADV-dagen en studiedagen onderwijspersoneel

ADV-dagen en studiedagen voor het personeel op de basisschool mogen nooit van invloed zijn op het vaststellen van de schoolweken. De school moet er bij het inplannen van deze dagen rekening mee houden dat ze geen extra vrije dagen inroostert bovenop de vrije dagen die wettelijk zijn toegestaan.

Invloed medezeggenschapsraad op schooltijden basisschool

Ouders kunnen invloed uitoefenen op de schooltijden via de medezeggenschapsraad (mr). De basisschool kan de schooltijden niet veranderen zonder instemming van de ouders die in de mr zitten. De schooltijden worden voor het begin van een nieuw schooljaar vastgesteld. De school is verplicht de schooltijden in de schoolgids te vermelden.